Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu

Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Z uwagi na ograniczenia funcjonalne systemu zarządzania treścią serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Józefczyk.
  • E-mail: zs1@nowotarski.edu.pl
  • Telefon: +48 182 662 866

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Nowotarskiego
  • Adres: ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ
  • Telefon: +48 182661300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na rok budowy budynku - 1908 - brak jest zainstalowanych stałych udogodnień dla osób niepełnosprawnych.  Przewidziana rozbudowa budynku wraz z pełną adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych została zawieszona z uwagi na wysokie koszty inwestycyjne. W zamian, w przewidywanym terminie, do lipca 2023 powstanie nowa siedziba Zespołu Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, całkowicie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W obecnie zajmowanym przez szkołę budynku, do pomieszczeń na parterze oraz piętrach prowadzą schody. Szkoła wyposażona jest w schodołaz, który umożliwia dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku znajduje się również toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

W przypadku potrzeby skorzystania ze schodołazu prosimy o informację, dzwoniąc pod numer telefonu +48 182 662 866.