Uczniowie - aparaty w dłonie, bo rozpoczyna się  Wewnątrzszkolny Konkurs Fotograficzny! W tym roku pod hasłem: "Makrofotografia – 2021".

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas fotograficznych, a wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym regulaminie konkursu (w rozwinęciu).

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Makrofotografia - 2021

CELE KONKURSU

Rozpowszechnianie wśród uczniów  fotografii jako środka wyrazu artystycznego, rozwijanie kreatywności w tworzeniu obrazów fotograficznych oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej (cel główny).

Rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez doskonalenie umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem cyfrowym (aparatami fotograficznymi, smartfonami, komputerami oraz programami związanymi z rejestracją i obróbką obrazu).

 

OGÓLNE INFORMACJE O KONKURSIE

Adresatami konkursu są uczniowie klas fotograficznych naszej szkoły;

Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie zdjęcia związane z tematem konkursu;

Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych), czarno-białe lub barwne.

 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Autor fotografii może nadesłać do organizatora konkursu maksymalnie 3 zdjęcia w wersji elektronicznej na adres mailowy: zs1.konkursfotograficzny@gmail.com 

w formacie JPEG  - (minimalna  rozdzielczość 300 dpi, dłuższy bok nie krótszy niż 3000 pikseli).

Każde elektroniczne zgłoszenie musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę;

Nadesłane zdjęcia powinny zostać nazwane wg schematu:  klasa_imię_nazwisko_nr_zdjęcia.jpg 

Należy też dostarczyć pisemne oświadczenie:

A rodziców na przetwarzanie i publikację danych osobowych w przypadku osób niepełnoletnich (załącznik NR 1)

B o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgodę na ich przetwarzanie i publikowanie w przypadku uczestników pełnoletnich ( załącznik NR 2) ;

Oświadczenia uczestnicy dostarczają nauczycielom prowadzącym zajęcia z technik fotograficznych i rejestracji obrazu.

Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.

TERMIN NADSYŁANIA  PRAC  NA  KONKURS

Zdjęcia należy wysłać w terminie do dnia 10 maja 2021 r. Prace nadesłane lub dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU

Lista laureatów zostanie opublikowana w dniu 25 maja 2021 r. na stronie internetowej Zespołu Szkół nr1.

POSTANOWIENIA JURY KONKURSU

Zadaniem jury będzie  wyłonienie laureatów konkursu poprzez ocenę nadesłanych prac pod kątem sposobu przedstawienia tematyki konkursu oraz wartości artystycznej fotogramów.

Komisja przyzna I, II i III miejsce w konkursie oraz wyróżnienia.

Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formacie A3 lub większym  i  wyeksponowane na terenie ZS NR 1

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne (nie przewiduje się wnoszenia żadnych odwołań uczestników i ich opiekunów)

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji fotografii w celach związanych z rozstrzygnięciem i promocją konkursu w następujących formach:

A wystawa prac pokonkursowych;

B informacja i prezentacja zdjęć na stronach internetowych Zespołu Szkół nr1.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Uwaga! Lista Laureatów z zeszłorocznego konkursu – MARTWA NATURA zostanie opublikowana również 25 maja 2021 roku.

 

 

Załącznik nr 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych
– dotyczy niepełnoletnich uczestników WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Makrofotografia - 2021 organizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka …………………………………………….. w  WEWNĄTRZSZKOLNYM  KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  Makrofotografia - 2021 organizowanym w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu

Wyrażam zgodę na  publikację fotografii mojego dziecka i  podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska dziecka, w związku z udziałem w ww. wydarzeniu we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym wydarzeniu i jego wynikach. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  Konkursu

…………....………………………………                               ....…………………………...… 

miejscowość, data                                                               czytelny podpis rodzica autora zdjęć

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie.

Oświadczam, że:

-posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je na organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania;

-oświadczam, że zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich;

-przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa na rzecz organizatora konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie zwielokrotniania techniką drukarską i cyfrową,  wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Zespołu Szkół nr1 oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych związanych ze Szkołą.

……………………………                                  ……………………………………………..

miejscowość, data                                                      czytelne podpisy rodzica i autora zdjęć

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Zgoda  uczestnika WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Makrofotografia - 2021 organizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na  publikację fotografii i  podanie do publicznej wiadomości  mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w ww. wydarzeniu we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym wydarzeniu i jego wynikach. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem  Konkursu

 …………....………………………………                             …………………………...…

(miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis)

Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgoda na ich przetwarzanie i publikowanie.

Oświadczam, że:

-posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je na organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji lub innego rozpowszechniania;

-oświadczam, że zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich;

-przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa na rzecz organizatora konkursu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie zwielokrotniania techniką drukarską i cyfrową,  wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Zespołu Szkół nr1 oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych związanych ze Szkołą.

……………………………                                        ……………………………………………..

data                                                                                                    podpis autora zdjęć