Regulamin rekrutacji uczestników do projektu praktyk zawodowych w Rimini we Włoszech
projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27822
finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci- Mobility IVT

Rekrutacja dotyczy 8 uczniów w zawodzie technik organizacji reklamy oraz 8 uczniów
w zawodzie technik technologii odzieży.
Projekt praktyk zawodowych  jest skierowany głównie do uczniów klasy III Technikum.
Lista kandydatów może być uzupełniona najlepszymi uczniami z klasy II lub IV
w sytuacji braku odpowiednich kandydatów w klasie III.
Celem zakwalifikowania grupy uczniów na wyjazd powołuje się Komisję Rekrutacyjną,
która składa się z Dyrektora Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie, nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.
Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.
Po dokonaniu analizy ocen z klasyfikacji końcoworocznej  w roku szkolnym 2011/2012
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów na wyjazd wraz z 2 osobami rezerwowymi,
w terminie do końca listopada 2012.
Kandydaci do wyjazdu za granicę powinni być chętni do podjęcia wyzwań, ambitni,
posiadać  dobre przygotowanie językowe i zawodowe oraz winni charakteryzować
się umiejętnością współpracy w grupie, koleżeńskością, jak również zaangażowaniem
na rzecz klasy i szkoły.
Podstawowymi kryteriami wyboru będą:
A. Ocena z języka angielskiego,
B. Ocena z umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim,
C. Średnia z przedmiotów zawodowych.
Podstawą rankingu będzie wyliczony wskaźnik rekrutacji  W   i  ocena punktowa:
W = Ax4 + Bx6 + Cx8

  1. Język angielski                                         ocena -  A x 4     max.  6x4=24 pkt.
  2. Język angielski – umiejętność komunikacji    ocena -  B x 6     max.  6x6=36 pkt.
  3. Średnia ocena z przedmiotów zawodowych               C x 8     max.  6x8=48 pkt. Łącznie                                                                                                max            98 pkt.


Zaangażowana postawa uczniowska może być dodatkową oceną w przypadku równoważnej
ilości punktów.
Nienaganne zachowanie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w projekcie.
Pozytywne oceny śródsemestralne i końcoworoczne  z wszystkich przedmiotów
są również warunkiem koniecznym do wyjazdu dla wszystkich kandydatów.
Kandydaci i uczniowie z listy rezerwowej biorą obowiązkowo udział w zajęciach przygotowawczych z języka angielskiego.
Po zakończeniu zajęć przygotowawczych dokonuje się  ponownie analizy wyników ocen
oraz frekwencji na zajęciach wśród kandydatów i rezerwowych, w wyniku czego
Komisja Rekrutacyjna ustala ostateczną listę uczestników wyjazdu na praktyki zawodowe.
Uczniowie mogą odwołać się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w trybie pisemnym w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników. Komisja Rekrutacyjna ustosunkowuje się do odwołania ucznia w terminie jednego tygodnia.